Affiliate voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN AFFILIATEPROGRAMMA 

Definities

1. In de Voorwaarden worden de volgende woorden gedefinieerd:

Merchant: Stockz Media B.V. gevestigd te Friesestraatweg 213K, 9743AD, Groningen.

Affiliate: De persoon (persoon, maatschap, vennootschap of andere organisatie) die de producten en diensten van de Merchant promoot en hiervoor wordt vergoed.

Partijen: Merchant en Affiliate samen.

Voorwaarden: De in dit document uiteengezette voorwaarden inclusief eventuele schriftelijk overeengekomen wijzigingen;

Vertrouwelijke informatie: (hoe ook vastgelegd of bewaard) die een partij uit hoofde van de voorwaarden heeft verkregen en die voor de andere partij vertrouwelijk is omdat deze:

a. betrekking heeft op haar bedrijf, zaken, klanten, cliënten, leveranciers, plannen, voornemens, marktkansen, activiteiten, processen, productinformatie, knowhow, ontwerpen, handelsgeheimen of software; of

b. door de andere partij in het kader van de Voorwaarden is ontwikkeld;

Sale: Er is sprake van een sale, wanneer een unieke eindgebruiker zicht registreert en betaalt voor de producten en diensten van de merchant op merchant website. Voor alle duidelijkheid: Er is geen sprake van een sale als een eindgebruiker zich eerder heeft geregistreerd en betaald voor producten en diensten van de merchant op de merchant website.

Eindgebruiker: Iedere persoon (persoon, maatschap, vennootschap of andere organisatie) die gebruik maakt van een webbrowser om webpagina’s te openen en te bekijken;

Producten en diensten van merchant: Producten en diensten die verkocht worden op de Merchant Websites

Merchant Websites: https://www.stockzmedia.nl; https://www.pennywatch.nl; https://www.dekoersen.nl; https://www.beursvermogen.nl; https://www.facks.nl;

Promotiemateriaal: Alle content met de handelsnamen van de Merchant, de Merchant Websites, handels- of dienstmerken, handelsnamen, logo’s, domeinnamen, beschrijvingen van de producten en diensten van de Merchant, bijbehorende trefwoorden en links, of andere kopij of content van welke aard dan ook die door de Merchant aan de Affiliate wordt verstrekt voor de doeleinden van deze
Voorwaarden.

Promotionele inhoud en links naar websites

2. De Affiliate is op niet-exclusieve basis gerechtigd om de producten en diensten van de Merchant met behulp van de promotiemateriaal onder de bezoekers van haar website te promoten.

3. De Merchant stemt ermee in dat de Affiliate het Promotiemateriaal uitsluitend ter beschikking stelt voor het promoten van de producten en diensten van de Merchant. Het gebruik van het promotiemateriaal van de Merchant is onderworpen aan de beperkingen van deze Voorwaarden en de Merchant kan naar eigen goeddunken bezwaar maken tegen elk gebruik van Promotiemateriaal indien hij het gebruik ongepast of onnauwkeurig acht of om enige andere reden.

4. Elke Partij behoudt het alleenrecht en de exclusieve eigendom van en controle over haar website en is als enige verantwoordelijk voor het onderhouden en bijwerken van haar eigen website.

5. De Merchant is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige claims met betrekking tot het gebruik van Promotiemateriaal door de Affiliate en de Affiliate stemt ermee in de Merchant te vrijwaren tegen alle claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven met betrekking tot het gebruik van de Promotiemateriaal door de Affiliate.

Rapportage

6. Partijen zullen elkaar voorzien van relevante periodieke rapportages van gegevens met betrekking tot de waarde (verkeer, voltooide verkopen, opbrengsten, etc.) verkregen uit individuele activiteiten zoals beschreven in deze Voorwaarden.

Volgen van Eindgebruikers en Naleving

7. De Affiliate zal redelijke trackingmechanismen gebruiken en implementeren om de Merchant in staat te stellen om Sales nauwkeurig te volgen.

8. Bij de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden zal de Affiliate alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven, met inbegrip van de regelgeving inzake consumentenbescherming en oneerlijke handelspraktijken, en zal hij zich niet inlaten met
frauduleuze activiteiten zoals cookie stuffing of het onderscheppen van links.

9. De Affiliate verbindt zich en convenieert dat zij te allen tijde zal voldoen aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot het vastleggen van gegevens van Eindgebruikers of het verkrijgen of gebruik maken van e-mailadressen.

10. Affiliate garandeert dat haar site niet:
a. seksueel expliciet materiaal promoot;
b. geweld promoot;
c. discriminatie promoot op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
d. illegale activiteiten promoot; of
e. materiaal opneemt dat inbreuk maakt of anderen helpt inbreuk te maken op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten of de wet te overtreden.

Betalingen

11. De Merchant betaalt de Affiliate een vergoeding, zoals getoond in de partner-omgeving voor iedere Sale. De vergoeding is exclusief de eventueel door de Merchant aan de Affiliate verschuldigde BTW. De goedkeuring en aanvaarding van elke Sale geschiedt uitsluitend na controle en goedkeuring van de Merchant, en de Merchant kan elke dergelijke Sale of aanvaarding om welke reden dan ook
afwijzen.

12. Alle betalingen worden verricht binnen 30 dagen na uitbetalingsaanvraag op een tijdstip dat het meest geschikt is voor de boekhoudafdeling van de Merchant.

Beperkte licentie

13. De Merchant verleent de Affiliate voor de duur van deze Voorwaarden een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije licentie om:

a. het Promotiemateriaal te gebruiken en te reproduceren in strikte overeenstemming met deze Voorwaarden; en
b. het Promotiemateriaal op de website van de Affiliate weer te geven en met andere richtlijnen die van tijd tot tijd door de Merchant kunnen worden bepaald, uitsluitend met het oog op de marketing van de producten en diensten van de Merchant zoals voorzien in deze Voorwaarden.

14. Het is de Affiliate niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Merchant enige van het Promotiemateriaal of andere identificatiekenmerken die door de Merchant of zijn vertegenwoordigers op de producten en diensten of bijbehorende documentatie of literatuur zijn geplaatst, te wijzigen of te laten wijzigen, of te verwijderen of te laten verwijderen of wijzigen. Behoudens voor zover uitdrukkelijk bepaald in deze voorwaarden, verleent niets in deze voorwaarden de Affiliate enig recht op, aanspraak op of belang in enige van het Promotiemateriaal, producten en diensten, enige onderliggende intellectuele eigendom, of goodwill van de Merchant.
De Affiliate erkent dat Promotiemateriaal, producten en diensten, alle onderliggende intellectuele eigendommen en alle gerelateerde goodwill het exclusieve eigendom zijn van de Merchant. Het is de Affiliate niet toegestaan om gedurende de looptijd van deze Voorwaarden en daarna het Promotiemateriaal of de registratie daarvan aan te vechten of anderen daarbij te helpen, noch mag
hij pogingen ondernemen om handelsmerken, dienstmerken, merken, handelsnamen of domeinnamen te registreren die op enigerlei wijze verwarring kunnen wekken met het Promotiemateriaal.

15. De Affiliate stemt ermee in het gebruik van het Promotiemateriaal onmiddellijk op verzoek te staken, en deze licentie eindigt automatisch wanneer de samenwerking eindigt.

Beëindiging

16. Een partij kan de samenwerking om welke reden dan ook beëindigen door de ander 14 dagen van tevoren daarvan in kennis te stellen.

17. Een partij kan de samenwerking met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij indien die andere partij:
a. enig bedrag dat haar op grond van de voorwaarden verschuldigd is niet betaalt binnen 30 dagen na de vervaldatum voor betaling;
b. een wezenlijke inbreuk pleegt op de Samenwerking (die hij, indien herstel mogelijk is, niet herstelt binnen 30 dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving waarin alle bijzonderheden van de inbreuk worden gespecificeerd en waarin wordt geëist dat de inbreuk wordt verholpen)
c. bij voortduring in strijd handelt met enige bepaling van de Voorwaarden;
d. wordt ontbonden, ophoudt vrijwel al haar bedrijfsactiviteiten uit te oefenen of niet in staat is haar schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden;
e. een vennootschap is over wiens activa of eigendom een curator is aangesteld;
f. een vrijwillige regeling treft met haar schuldeisers of (indien het een vennootschap betreft), of
g (indien het een natuurlijke persoon of een vennootschap betreft) failliet wordt verklaard of (indien het een vennootschap betreft) in vereffening wordt gesteld.

18. Beëindiging van de Samenwerking heeft geen invloed op de rechten (inclusief rechten om betaald te worden) of rechtsmiddelen van beide partijen op de datum van beëindiging. Anders dan uiteengezet in de Samenwerking, heeft geen der partijen na beëindiging van de Samenwerking verdere verplichtingen jegens de ander uit hoofde van de Samenwerking.

19. Bij beëindiging van de Samenwerking, om welke reden dan ook, dient de Affiliate al het Promotiemateriaal permanent van zijn website te verwijderen en aan de Merchant te retourneren.

Vertrouwelijkheid

20. Elke partij zal Vertrouwelijke Informatie uitsluitend gebruiken om haar verplichtingen uit hoofde van de Samenwerking na te komen en zal niet bewerkstelligen of toestaan dat de informatie openbaar wordt gemaakt, behalve
a. indien vereist door de wet, een gerechtelijk bevel of een overheids- of regelgevende instantie;
b. aan haar werknemers, functionarissen, onderaannemers, vertegenwoordigers of adviseurs die de informatie moeten kennen om haar verplichtingen uit hoofde van de Samenwerking na te komen en die ermee instemmen de informatie alleen voor dat doel te gebruiken en geen openbaarmaking van die informatie te veroorzaken of toe te staan;
c. wanneer de informatie algemeen beschikbaar is geworden voor het publiek (anders dan als gevolg van openbaarmaking in strijd met de Samenwerking door de partij of een van haar werknemers, functionarissen, onderaannemers, vertegenwoordigers of adviseurs);
d. wanneer de informatie op niet-vertrouwelijke basis beschikbaar of bij haar bekend was voordat zij op grond van de Samenwerking openbaar werd gemaakt; of
e. wanneer de informatie door of voor haar werd ontwikkeld onafhankelijk van de Samenwerking en wordt ontvangen door personen die niet de bekendmakende partij zijn.

Beperking van aansprakelijkheid

21. Deze Voorwaarden vormen de volledige Samenwerking tussen de partijen en vervangt alle eerdere discussies, regelingen of overeenkomsten die mogelijk hebben plaatsgevonden. Alle garanties, voorwaarden en andere voorwaarden die door de wet of het gewoonterecht worden geïmpliceerd, zijn uitgesloten van de Voorwaarden voor zover de wet dit toestaat, zonder op enige wijze de aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, fraude of frauduleuze voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten.

22. De totale aansprakelijkheid van de Merchant jegens de Affiliate met betrekking tot een gebeurtenis of een reeks van gerelateerde gebeurtenissen is beperkt tot de vergoedingen die uit hoofde van de samenwerking aan de Affiliate verschuldigd zijn.

23. Geen enkele partij is uit hoofde van de samenwerking aansprakelijk jegens een andere partij (behoudens voor zover wettelijk vereist) voor
a. bijzondere, indirecte, gevolgschade of zuivere economische verliezen, kosten, schade, lasten of
uitgaven;
b. verlies of beschadiging van gegevens, informatie, database of software
c. winstderving
d. verlies van zaken;
e. uitputting van goodwill en/of soortgelijke verliezen;
f. verlies van verwachte besparingen.

Wijzigingen in producten en diensten van de Merchant

24. De Merchant kan alle voorwaarden van de producten en diensten van de Merchant wijzigen, inclusief de prijsstelling.

Technische ondersteuning

25. De Merchant biedt de Affiliate in sommige gevallen technische ondersteuning met betrekking tot het opzetten en uitvoeren van dit Affiliateprogramma.

Gegevensbescherming

26. Elke partij zal er op eigen kosten voor zorgen dat zij voldoet aan, en de andere partij helpt te voldoen, aan de vereisten van alle wet- en regelgeving die van tijd tot tijd van kracht is met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens, met inbegrip van (zonder beperking) de Algemene Verordening Gegevensbescherming en alle nationale uitvoerende en aanvullende wet- en regelgeving en secundaire wetgeving. Deze clausule is een aanvulling op, en vermindert, verwijdert of vervangt niet de verplichtingen van een partij die voortvloeien uit dergelijke vereisten. De Affiliate mag geen gegevens van Sales doorgeven aan derden.

Algemeen

27. Geen enkele Partij mag het voordeel en/of de last van de Samenwerking toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins overdragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming (die niet op onredelijke gronden mag worden ingehouden) van de andere
Partij.

28. Beide Partijen garanderen dat zij bevoegd en geoorloofd zijn om deze samenwerking aan te gaan, en dat zij alle noodzakelijke toestemmingen en goedkeuringen hebben verkregen.

29. Affiliate is een onafhankelijke contractant, en niets in deze overeenkomst zal een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, verkoopvertegenwoordiger, of arbeidsverhouding tussen Affiliate en Merchant tot stand brengen.

30. Geen derde partij heeft enig recht om enige bepaling van de samenwerking af te dwingen of daarop te vertrouwen.

31. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling (of een deel) van de Voorwarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, dan zal die bepaling of dat deel van de bepaling, voor zover vereist, geacht worden te zijn geschrapt, en zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden niet worden aangetast.

32. Elke kennisgeving (anders dan in een gerechtelijke procedure) die op grond van de Voorwaarden moet worden gedaan, dient schriftelijk te geschieden en per prepaid eerste klas post te worden afgeleverd bij of persoonlijk te worden achtergelaten op het geregistreerde adres of de vestigingsplaats van de andere Partij, of per e-mail te worden verzonden naar het e-mailadres dat
door de andere Partij is meegedeeld. Kennisgevingen:
a. per post verzonden worden geacht te zijn ontvangen, indien verzonden vanuit en naar adressen in Nederland, op de tweede werkdag en, indien verzonden vanuit of naar adressen buiten Nederland, op de tiende werkdag na de datum van verzending;
b. persoonlijk afgegeven, worden geacht te zijn ontvangen op het tijdstip waarop de kennisgeving op het juiste adres wordt achtergelaten; en
c. per e-mail verzonden, worden geacht te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag na verzending.

Toepasselijk recht en jurisdictie

33. Deze voorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens Nederlands recht. Alle geschillen en vorderingen die uit de samenwerking voortvloeien (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.